Ang lahat ng katanungan at concern ay maaring makita sa FAQ’s o Frequently Asked Question. Kung wala sa mga ito ang hinahanap na katanungan pumunta sa Rider Support at mag submit ticket.

Ang Issue katulad ng aksidente ay matutugunan sa loob ng tatlumpung (30) minuto, habang ang ibang concerns naman ay aabot ng dalawampu’t apat (24) na oras.